Psychoterapia indywidualna Psychoterapia indywidualna

Na czym polega?

Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą, których celem jest poznanie źródeł pojawiających się trudności, praca nad nimi, a w rezultacie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemów oraz poprawienie satysfakcji życiowej. Terapia poprzedzona jest dwoma lub trzema spotkaniami konsultacyjnymi, które służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i zamierzeń. Początkowe sesje służą również rozmowie nad motywacją do podjęcia terapii, ustaleniu celów terapii oraz oczekiwań pacjenta wobec psychoterapii i prowadzącego.

Fundamentalnym założeniem podejścia psychodynamicznego jest istnienie nieuświadomionych mechanizmów wewnętrznych, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych (w przeszłości) konfliktów intrapsychicznych, które w znacznej mierze decydują o podejmowanych przez człowieka działaniach i przeżywanych emocjach.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, obustronnie zaakceptowaną więź między pacjentem a terapeutą. Głównym narzędziem wykorzystywanym w terapii jest dialog terapeutyczny. Pomaga on pacjentowi wniknąć w głębię przeżywanych problemów, dojrzeć wewnętrzne, nierozwiązane konflikty oraz wynikające z nich mechanizmy funkcjonowania. Psychoterapeuta jest swego rodzaju przewodnikiem w zrozumieniu wewnętrznego świata pacjenta.

Drugim podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest mechanizm przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Pojawia się on w trakcie procesu terapeutycznego, gdy pacjent zaczyna „przenosić” na terapeutę uczucia, które w przeszłości żywił względem ważnej dla niego osoby, najczęściej jednego z rodziców. Dzięki silnej i bezpiecznej relacji z terapeutą, pacjent ma szansę przeżyć te uczucia ponownie, aby uświadomić sobie ich istnienie i siłę ich wpływu na własne motywacje i budowane relację z innymi. Jest to tym samym szansa na trwałe zmiany w jego osobowości, mogące stać się bazą do wypracowania skuteczniejszych i mniej uciążliwych schematów zachowań.

Przebieg dalszej terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może on przybrać formę terapii ekspresywno-wglądowej lub terapii wspierającej. Wybór odpowiedniej formy leczenia proponuje terapeuta, w oparciu o potrzeby i możliwości pacjenta.

W porównaniu do innych metod psychoterapeutycznych nurt psychodynamiczny pozwala nie tylko zminimalizować uciążliwe objawy, ale przede wszystkim umożliwia uzyskanie trwałej poprawy w funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz prowadzi do poprawy jakości życia.

 

Z pomocy terapeutycznej warto skorzystać, gdy doświadczasz:

 • zaburzeń lękowych, nerwicowych, emocjonalnych,
 • zaburzeń nastroju (depresyjnych, uczucia ogólnego rozbicia i braku energii czy sensu życia),
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń jedzenia (anoreksji, bulimii, otyłości),
 • zaburzeń psychosomatycznych (nieustępujących mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego),
 • kryzysu życiowego (śmierci bliskiej osoby, utraty pracy, rozwodu, przewlekłej choroby somatycznej),
 • trudności w relacjach społecznych, partnerskich czy rodzinnych (problemów z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem bliskich relacji, poczucia osamotnienia, konfliktowych lub niesatysfakcjonujących związków emocjonalnych),
 • traumy wieku dziecięcego lub młodzieńczego (przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej),
 • chęci głębszego zrozumienia siebie i poznania przyczyn i motywów podejmowanych działań i decyzji.

Ogólne zasady współpracy:

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniony jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań z terapeutą, co najmniej raz w tygodniu. Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii psychodynamicznej jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, a o taką trudno, gdy spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego.
 • Koszt jednej sesji wynosi 100 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość płatności przelewem (po uprzednim uzgodnieniu z terapeutą).
 • Na terapię rezerwujemy dla pacjenta konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty przez pacjenta, uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności, pacjent pokrywa 100% kosztów sesji.
 • Pacjent ma prawo do odwołania 1 sesji na kwartał bez ponoszenia kosztów finansowych, pod warunkiem, że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływanie sesji sms-em, zarówno psychoterapeuta, jak i pacjent potwierdzają otrzymanie smsa.
 • Nieobecność pacjenta na 2 sesjach z rzędu bez uprzedzenia psychoterapeuty albo nieuiszczenie 2 zaległych opłat będzie oznaczać rezygnację Pacjenta z dalszej psychoterapii.
 • Udział w psychoterapii jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie pacjent ma możliwość przerwania terapii (informację przekazuje się podczas spotkania) z opcją 2 sesji domykających, które mogą jeszcze dawać możliwość kontynuowania pracy (np. gdy był to kryzysowy etap relacji).
 • Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta, np. pogorszenia się nastroju pacjenta, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.
 • Sesja terapeutyczna odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie).
 • Przed rozpoczęciem terapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.

Nasi psychoterapeuci prowadzący psychoterapię indywidualną

JOANNA FIRLEJ

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła dwuletni kurs socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii i Poradnictwa Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Swoje doświadczenie zdobywała min. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracowała także z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadząc zajęcia z psychologii rozwoju i wychowania.

Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i dzieci. Prowadzi również terapię grupową.

PAWEŁ KOPEĆ

PSYCHOTERAPEUTA, PEDAGOG

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
z innymi.

Psychoterapię prowadzi w ośrodkach terapeutycznych w Rzeszowie i w Gorlicach.

MAJA GUMUŁA-KLESK

PSYCHOTERAPEUTA, SOCJOLOG

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

Pomaga osobom przechodzącym przez kryzysy rozwojowe, związanymi z biegiem życia i zmianą pełnionych ról, a także doświadczającymi nagłych utrat. Prowadzi Psychoterapię dorosłych i młodzieży

Monika Tur

psychoterapeuta, pedagog

Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz studia podyplomowe „Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” na Uniwersytecie Wrocławskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkołach, placówkach typu socjalizacyjnego oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

UMÓW SIĘ


Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Pro-Self Dla Państwa wygody oferujemy terapię w dwóch rożnych,
dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie
ul. Aleksandra Kamińskiego 2
35-211 Rzeszów
ul. Osmeckiego 23a/1
35-506 Rzeszów


numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694
TOP